Oudercommissie

Oudercommissie

Elke kinderopvangorganisatie is verplicht een oudercommissie te hebben. Directie en medewerkers vinden het fijn om met ouders te praten over belangrijke onderwerpen die de opvang op BSO Pompidoe aangaan. Ouders kunnen adviseren, hun kant van het verhaal vertellen en hebben op sommige punten zelfs verzwaard adviesrecht.

De leden van de oudercommissie hebben één of meer kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang van Stichting BSO Lombardijen.

De oudercommissie van St. BSO Lombardijen bestaat uit de volgende mensen:

Angeles Illera en Joanne Martis .

We willen heel graag 1 of 2 nieuwe ouders welkom heten. Het kost niet heel veel tijd, er wordt drie à vier keer per jaar vergaderd.
Maar de inbreng van de oudercommissie is wel heel belangrijk voor het steeds blijven werken aan een nog veiliger, betere en leukere BSO!

De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en de ouders van Pompidoe zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Zij kan de directie adviseren ten aanzien van kwaliteit, wil constructief meedenken en als contactpersoon fungeren tussen ouders en directie. De oudercommissie staat open voor opmerkingen van alle ouders, maar is geen klachtencommissie. De vergaderingen van de oudercommissie zijn openbaar, ouders kunnen altijd als toehoorder een vergadering bijwonen.

Communicatie

Als u met de oudercommissie in contact wilt komen, kunt u een e-mail sturen naar de voorzitter: Joanne Martis.

De oudercommissie hoopt natuurlijk, dat zij van hun kant af en toe ook een beroep op u mogen doen, wanneer zij bijvoorbeeld ouders willen inschakelen voor hulp, of ouders willen raadplegen.

Geschillencommissie

De oudercommissie is aangesloten bij BOINK, dit is de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (www.boink.info).
Stichting BSO Lombardijen is ook aangesloten bij de Geschillencommissie. Net als individuele ouders kan ook de oudercommissie een klacht indienen bij de Geschillencommissie als zij het niet eens is met de werkwijze van de directie en/of de organisatie.

Kijk op de pagina tevreden/niet tevreden voor meer informatie.